Nabór Drukuj


Zasady rekrutacji

 

Szkoła Podstawowa Nr 11 Specjalna im. Świętego Jana Pawła II

oraz Gimnazjum Nr 15 Specjalne im. św. Jana Pawła II 

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych.

 

 

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 11 Specjalnej im. Świętego Jana Pawła II przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim lub umiarkowanym).
 2. Nabór kandydatów do klasy pierwszej trwa do dnia 30 czerwca i może być przedłużony w zależności od liczby zgłoszeń do 31 sierpnia. Po tym terminie dziecko może zostać przyjęte do szkoły decyzją Dyrektora Szkoły.
 3. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej decyduje kolejność zgłoszeń, możliwość utworzenia klas pierwszych wynikająca z warunków lokalowych, rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz wytycznych organu prowadzącego.

 

 

Wymagane dokumenty (do złożenia w sekretariacie szkoły):

 

 

 • podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 11 Specjalnej im. Świętego Jana Pawła II,
 • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikującego do danego typu szkoły,
 • zaświadczenie o spełnieniu obowiązku przygotowania przedszkolnego ,
 • skierowania organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu miasta Ruda Śląska.

 

 

 

 

Rekrutacja uczniów do pozostałych klas szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

 

 1. Rekrutacja uczniów do pozostałych klas w obu typach szkół trwa przez cały rok szkolny.
 2. Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy równoległej lub programowo wyższej w Szkole Podstawowej nr 11 Specjalnej im. Świętego Jana Pawła II i Gimnazjum nr 15 Specjalnym jest posiadanie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej o niepełnosprawności intelektualnej dziecka w stopniu lekkim lub umiarkowanym i potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

Wymagane dokumenty (do złożenia w sekretariacie szkoły):

 

 

 • podanie rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego kandydata o przyjęcie do odpowiedniej klasy w danym typie szkoły,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, kwalifikującego do danego typu placówki kształcenia specjalnego,
 • świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
 • skierowanie organu prowadzącego, jeśli dziecko jest spoza terenu miasta Ruda Śląska.

 

 

 

 

 

Zasady przyjmowania dzieci na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 

Na zajęcia wczesnego wspomaganiu rozwoju realizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 Specjalnej im. Świętego Jana Pawła II przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadających aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.